บทนี้จะกล่าวถึงการใช้กริยารูป
คำสั่ง และรูป ห้ามปราม
กริยารูปคำสั่งคือ การบังคับให้คู่สนทนาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่วนรูปห้ามปรามคือ การไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เนื่องจากมีความหมายเชิงแสดงอำนาจ ดังนั้นไม่ควรใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่านะครับ
- -“

นอกจากนี้ ในบทนี้จะกล่าวถึงสำนวนการใช้ถามว่า อ่านว่าอะไร  และ เขียนว่าอะไร
รวมไปถึงสำนวน
การแปลความหมายของคำ ก็จะได้เรียนในบทนี้ด้วย

1. รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม
2. วิธีใช้รูปคำสั่งและรูปห้ามปราม

3. ~
と読みますและ ~ と書いてあります
4.  X  は Yという意味です

5. ประโยค           と言っていました
     รูปธรรมดา

6. ประโยค      とつたえていただけませんか
   
รูปธรรมดา


การทำให้เป็นกริยารูปคำสั่ง
กริยากลุ่มที่ 1 เปลี่ยนเสียงท้ายของคำกริยารูป
ます ให้เป็นเสียง
กริยากลุ่มที่ 2 ไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไร ให้เติม
られ ต่อท้ายแล้วตามด้วยด้วย ます
กริยากลุ่มที่ 3 ดูตามตารางได้เลย

ます形

命令形รูปคำสัง

禁止形รูปห้ามปราม

ます

およます

ます

あそます

すわます

ます

ます

ます

 

およ

あそ

すわ

 

およ

あそ

すわ

 

さげます

でます

みます

おります

さげ

おり

さげ

おり

ます

ます

こい

しろ

くる