1 การเปรียบเทียบ

posted on 31 Aug 2008 20:55 by winkung in Lesson

1 การเปรียบเทียบ

1. ABより~です A ... กว่า B

ความหมาย พูดถึงระดับความแตกต่างของ A เมื่อเปรียบเทียบกับ B
ซึ่งระดับของ
A จะมากกว่า B

ตัวอย่าง
① 飛行機は電車より速いです。
เครื่องบินเร็วกว่ารถไฟ

② 兄はわたしより英語が上手です。
พี่ชายเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าฉัน

③ 昨日はおとといより天気が良かったです。
เมื่อวานอากาศดีกว่าเมื่อวานซืน

④ 日本語を話すことは読むことより簡単だと思います。
(ฉัน)คิดว่าการพูดภาษาญี่ปุ่นง่ายกว่าการอ่าน

2. ABと(では)どちらが~ですか ระหว่าง A กับ B ฝ่ายใด ... กว่ากัน

ความหมาย
ถามถึงระดับความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบ A กับ B

ตัวอย่าง
① あなたの国と日本と、どちらが寒いですか。
ประเทศคุณกับญี่ปุ่น ที่ไหนหนาวกว่ากัน

② コーヒーとお茶と、どちらがいいですか。
กาแฟกับชา อย่างไหนดีกว่ากัน (จะรับอย่างไหน)

③ スポーツを見ることと、することと、どちらが好きですか。
การดูกีฬากับการเล่น(กีฬา) ชอบอย่างไหน

3. AよりBのほうが~です B ... กว่า A

ความหมาย
พูดถึงระดับความแตกต่างของ A และ B
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีตอบคำถาม รูปประโยคแบบข้อ
2 ซึ่งระดับความแตกต่างนั้น B มากกว่า A

ตัวอย่าง

① 電車より飛行機のほうが速いです。
  เครื่องบินเร็วกว่ารถไฟ

② わたしより兄のほうが英語が上手です。
  พี่ชายเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าฉัน

③ (わたしの国より)日本のほうが寒いです。
  ญี่ปุ่นหนาวกว่า(ประเทศของฉัน)

กรณีตอบคำถามรูปประโยคแบบข้อ
2 สามารถละข้อความในวงเล็บเช่นตัวอย่างข้อ ได้

4. ABほど~ないです A ไม่ ... เท่า B

ความหมาย
พูดถึงระดับความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบ A กับ B
ระดับความแตกต่างนั้น
A น้อยกว่า B

ตัวอย่าง

① 自転車はオートバイほど速くないです。
รถจักรยานไม่เร็วเท่ารถมอเตอร์ไซด์

② わたしは兄ほど英語が上手ではありません。
ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าพี่ชาย

③ アメリカは中国ほど人口が多くないです。
อเมริกา ประชากรไม่มากเท่าจีน

④ 去年の夏は今年ほど暑くなかったです。
  ฤดูร้อนปีที่แล้วไม่ร้อนเท่าปีนี้

หมายเหตุ
• เมื่อภาคแสดงอยู่ในรูปปฏิเสธ จะไม่ใช้
~より」
 X 自転車はオートバイより速くないです。

• ในกรณีที่ A กับ B มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด จะไม่ใช้สำนวนนี้
 X 日本はアメリカほど大きくない。

Comment

Comment:

Tweet

ขอขอบคุณหนังสือ ไวยากรณ์ระดับ 3 มากๆคับ big smile

#1 By ウィン on 2008-08-31 21:03Recommend